Osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työturvallisuus

Tulosta sivu

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n uusittu organisaatiorakenne otettiin käyttöön 1.1.2017 alkaen, jossa yhtiön liiketoiminnat on jaettu viiteen liiketoimintaan Tuotanto, Verkot, Urakointi, Digitaaliset palvelut ja Kiertotalous & ympäristö.


Rovaniemen kaupungin kanssa toteutettiin infrapalveluiden tuotannossa merkittävä omistusjärjestely, jossa Rovaniemen kaupunki myi omistamansa infrapalvelu-yhtiön Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle. Hallintaoikeus siirtyi Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle 1.1.2017. Rovaniemen kaupunki on omistajapoliittisissa linjauksissa päättänyt, että Rovaniemen Infran tulee toteuttaa kaupungin tarvitsemat infrapalvelut kilpailukykyseillä hinnalla. Kaupan myötä konsernin henkilöstön lukumäärä nousi reilulla 60 vakituisella henkilöllä, jotka työskentelevät vesihuoltoverkkojen rakentamisessa ja maarakentamisessa, liikennealueiden ylläpidossa sekä ympäristöpalveluiden tuotannossa. Samalla toimitilat yhdistettiin varikolla emoyhtiön urakointiliiketoiminnan kanssa, sillä molemmat toimijat tarvitsevat toiminnassaan samankaltaista kalustoa ja varikkotiloja.

Osaamisen kehittäminen

Konsernissa on vuosien ajan kannustettu henkilöstöä opiskeluun sekä sitä kautta itsensä kehittämiseen. Koko konsernissa koulutukseen käytettiin 1,4 % teoreettisesta työajasta. Toimintaympäristössä ja organisoitumisessa tapahtuvat muutokset, lainsäädännön muutokset ja liiketoimintojen vaatimukset pakottavat positiivisella tavalla ammatillisen osaamisen täydentämiseen.
Henkilöstön koulutukseen konsernissa käytettiin vuonna 2017 yhteensä 813 päivää, keskimäärin 3,5 päivää/henkilö. Koulutuspäivät painottuivat ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa vuoden aikana oli 14 henkilöä. Lakisääteisiin koulutuksiin, sisältäen ensiapuvalmiuksien ylläpidon, käytettiin vuonna 2017 178 päivää.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Vuonna 2017 jatkui konsernin laajeneminen. Infrayhtiö tuli osaksi Neve-konsernia, ja henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui. Kun toiminta laajenee, johtaa se väistämättä siihen, että konsernin sisäiset siilot ja raja-aidat uhkaavat toiminnan kehittämistä ja henkilöstön hyvinvointia.


Konsernilla on laaja työterveyshuoltosopimus Työterveys Lappica Oy:n kanssa, joka sisältää muun muassa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Toimivat käytännöt työterveyshuollon ja työnantajan välisessä yhteistyössä koituvat sekä työntekijöiden että viime kädessä työnantajan eduksi. Keskustelu sekä Neven että Infran työterveysorganisaatioiden kanssa on ollut avointa ja rakentavaa.
Kun työyhteisöllä on toimintamallit ja välineet riittävän varhaiseen tukeen, voidaan ennalta ehkäistä muun muassa pitkittyneitä sairauspoissaoloja ja tarttua myös muihin työyhteisöä hiertäviin asioihin. Neve-konsernin varhaisen tuen malli sekä päihdeohjelma jalkautettiin Infra Oy:n henkilöstölle yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.


OHSAS18001 -standardin mukainen jatkuva parantaminen jatkui. TTT-järjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Ulkoiset auditoinnit olivat touko- ja lokakuussa. Toukokuun arviointi meni puhtain paperein ja lokakuun arvioinnista selvittiin lievällä poikkeamalla. Poikkeama koski tehtyjen ilmoitusten käsittelyn viivästymistä osalla konsernin esimiehistä. Vesiliiketoiminnat saatiin lokakuun ulkoisessa auditoinnissa sertifikaatin laajuuteen mukaan.


Vuonna 2017 työtapaturmien määrä laski Neve Oy:n osalta. Neve Oy:ssä työtapaturmia sattui yhteensä 5, joista 4 johti sairauspoissaoloon. Infra Oy:ssä työtapaturmia oli 10, joista 6 johti sairauspoissaoloon. Turvallisuushavaintoja/vaaratilanteita raportoitiin konsernissa yhteensä 477. Turvavartteja pidettiin konsernissa yhteensä 126 ja turvakierroksia yhteensä 116.


Vaikka havaintojen tekemistä ja muita ennalta ehkäiseviä toimia on lisätty, korrelaatio tehtyjen turvallisuushavaintojen ja sattuneiden tapaturmien välillä ei ole vielä riittävä.
Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden koko konsernissa lähti nousuun ollen 10,7 päivää/henkilö. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettuna oli 4,3 %, joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

sairauspaivienmaara