Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2017

Tulosta sivu
 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 
LIIKEVAIHTO  84 095 705 73 855 062
Liiketoiminnan muut tuotot  1 422 013 1 600 278
     
Materiaalit ja palvelut   
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
   Ostot tilikauden aikana -19 726 011 -21 149 856
   Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 315 742 1 588 767
Ulkopuoliset palvelut -12 065 635 -8 220 624
     
Henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot -10 617 122 -6 392 263
Lakisääteiset henkilösivukulut    
   Eläkekulut -2 029 083 -1 373 888
   Muut henkilösivukulut -243 832 -379 357
     
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot

-18 073 457

-17 348 637
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1 158 903   
Konserniliikearvon poisto ja -reservin vähennys -15 364 -15 364
     
Liiketoiminnan muut kulut  -9 026 174 -7 574 207
     
Osuus osakkuusyrityksen voitosta+ (tappiosta-)  154 786 131 436
     
LIIKEVOITTO   11 401 180 14 721 346
 
Rahoitustuotot ja -kulut   
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 12 286 11 203
Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä    
Muut korko- ja rahoitustuotot    
   Saman konsernin yhteisöiltä 3 740  25 910
   Muilta

26 889

21 009
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista    
Korkokulut ja muut rahoituserät    
   Saman konsernin yhteisöille -6 035 272 -6 081 822
   Muille -637 188 -632 124
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  4 711 636 8 065 524
     
Tilinpäätössiirrot   
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                   
Saadut konserniavustukset    
     
Tilinpäätössiirrot yhteensä   
     
 Tuloverot ed. tilikaudelta    
 Tuloverot tilikaudelta -566 666 -847 174
 Laskennalliset verot  -365 507 -765 004
 Vähemmistöosuudet 1 952 3 436
     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  3 841 414 6 456 783