Tase 31.12.2017

Tulosta sivu
Vuosi31.12.201731.12.2016
     
V a s t a a v a a    
     
PYSYVÄT VASTAAVAT    
     
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 272 824 749 737
Muut pitkävaikutteiset menot 2 211 045 2 253 276
 YHTEENSÄ 2 483 869 3 003 013
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 883 790 42 454
Rakennukset ja rakennelmat 12 174 987 11 813 607
Sähköverkosto 19 475 390 19 186 046
Kaukolämpöverkosto 24 705 167 24 614 245
Kuituverkosto 152 288 86 071
Vesiverkosto 89 311 467 93 178 788
Koneet ja kalusto 26 269 667 24 847 463
Muut aineelliset hyödykkeet 1 384 543 190 804
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15 678 082 5 937 349
 YHTEENSÄ 190 035 381 179 896 826
Sijoitukset    
Osuudet osakkuusyrityksissä 4 237 475 4 233 862
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Muut osakkeet ja osuudet 21 695 111 21 690 277
 YHTEENSÄ 25 932 586 25 924 139
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
     
Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 3 278 660 4 352 784
     
Pitkäaikaiset saamiset    
Pääomalainasaaminen 1 500 000 1 300 000
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä    
 YHTEENSÄ 1 500 000 1 300 000
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 8 649 680 9 479 186
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 5 635 636 11 233 063
Muut lyhytaikaiset saamiset 96 966 476 315
Siirtosaamiset 3 077 665 1 667 316
 YHTEENSÄ 17 459 948 22 855 879
     
Rahat ja pankkisaamiset 3 777 972 5 080 230
     
Vastaavaa yhteensä 244 468 415 242 412 871
     
  Konserni Konserni
  31.12.2017 31.12.2016
     
V a s t a t t a v a a    
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 13 014 000 13 014 000
Ylikurssirahasto 1 157 644 1 157 644
Muut rahastot    
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 337 921 20 000 000
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 10 444 340 7 151 173
Tilikauden voitto/tappio 3 841 414 0
 YHTEENSÄ 48 795 320 41 322 818
     
VÄHEMMISTÖOSUUDET 21 612 23 564
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero    
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Muut pakolliset varaukset   27 970
     
VIERAS PÄÄOMA    
     
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 13 535 730 17 604 855
Liittymismaksut 15 770 328 15 774 245
Velat saman konsernin yhteisöille 84 210 765 131 586 249
Muut velat 363 923 509 492
Laskennalliset verovelat 3 337 295 2 971 788
YHTEENSÄ  117 218 041 168 446 629
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 5 130 795 7 183 351
Saadut ennakot    
Ostovelat 9 275 512 6 133 180
Velat saman konsernin yhteisöille 58 216 685 6 969 212
Muut lyhytaikaiset velat 2 562 071 2 772 202
Siirtovelat 3 248 379 3 077 163
YHTEENSÄ  78 433 442 26 135 108
     
Vastattavaa yhteensä 244 468 415 235 956 089