Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
(1000 €)31.12.201731.12.2016
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Voitto ennen satunnaisia eriä 4 772 8 066
Oikaisut    
  Suunnitelman mukaiset poistot 18 089 17 364
  Rahoituserät 6 630 6 656
  Muut oikaisut 1 004 -205
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 30 494 31 880
     
Käyttöpääoman muutos    
  Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 5 396 -4 373
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 1 074 -1 627
  Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 649 530
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 35 315 26 411
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista -6 672 -6 714
Saadut korot liiketoiminnasta 31 47
Maksetut välittömät verot -567 -847
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 28 107 18 897
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta    
Rahavirtoina toteutuneet oman pääoman veloitukset    
aikaisempien tilikausien kertaluonteisista tapahtumista -132 197
Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 27 974 19 094
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -27 708 -15 428
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeitten luovutustulot    
Ostetut tytäryhtiöosakkeet    
Investoinnit muihin sijoituksiin -8 -5
Saadut osingot investoinneista 12 120
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) -27 704 -15 313
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen oman pääoman lisäys -338  
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)    
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 43 227  
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -200 -1 300
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -51 445 -4 583
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 736 5 734
Maksetut osingot -2 549 -2 500
Saadut palautuskelpoiset liittymismaksut -4 202
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -1 572 -2 447
     
Rahavirtojen lisäys / vähennys ( A-B+C ) -1 302 1 334
RAHAVARAT 1.1. 5 080 3 746
RAHAVARAT 31.12. 3 778 5 080