Neve-konsernin eriytetty tulos 1.1. - 31.12.2017

Tulosta sivu
 Napapiirin Energia ja Vesi Oy Rovaniemen Verkko Oy Napapiirin Vesi Oy 
  Muu sähköliiketoiminta  Sähköverkkoliiketoiminta  Hulevesiliiketoiminta 
  1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
             
 LIIKEVAIHTO 6 599 361 7 449 014 10 972 646 10 813 966 546 593 402 573
             
Liiketoiminnan muut tuotot 953 300 1 148 154 38 553 64 568    
Sisäiset tuotot 83 935 45 348        
Materiaalit ja palvelut            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
Ostot tilikauden aikana            
Häviösähkö     -567 089 -525 779    
Muut ostot tilikauden aikana -3 509 991 -4 015 309 -3 724 -152 -590 -152 508
Sisäiset aineet, tarvikkeet ja tavarat -93 308 -342 033        
  -3 603 299 -4 357 342 -570 813 -525 931 -590 -152 508
Varaston muutos -688 705   -103 381      
Ulkopuoliset palvelut            
Alueverkko-, kantaverkko-ja verkkopalvelumaksut     -1 345 621 -1 280 796    
Muut ulkopuoliset palvelut -2 040 122 -1 382 560 -770 933 -842 751 -97 223 -1 003 470
Sisäiset palvelut -420 227 -50 348        
  -2 460 349 -1 432 909 -2 116 554 -2 123 548 -97 223 -1 003 470
             
Henkilöstökulut -1 292 765 -1 065 663 -95 266 -80 404    
Palkat ja palkkiot   -1 065 663        
Henkilösivukulut            
Eläkekulut   -180 414        
Muut henkilösivukulut   -53 034        
             
Poistot ja arvonalentumiset            
Suunnitelman mukaiset poistot            
Sähköverkon hyödykkeistä     -1 916 997 -1 864 695    
Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -2 623 544 -2 457 613 -40 514 -44 349 -1 260 701 -1 201 021
  -2 623 544 -2 457 613 -1 957 512 -1 909 044 -1 260 701 -1 201 021
Liiketoiminnan muut kulut            
Vuokrakulut -295 446 -163 757 -757 292 -713 031    
Muut liiketoiminnan muut kulut -1 011 536 -729 963 -1 341 246 -1 521 877 -66 190 -151 718
Sisäiset muut kulut   -77 258        
  -1 306 982 -970 979 -2 098 538 -2 234 908 -66 190 -151 718
             
LIIKEVOITTO -4 339 049 -1 641 989 4 069 136 4 004 699 -878 110 -2 106 145
Rahoitustuotot ja -kulut            
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista            
Muilta 10 110 11 203        
Muut korko- ja rahoitustuotot            
Tuotot saman konsernin yhteisöiltä     3 539 24 411    
Muilta 127 534 131 678 13 267 14 277 15 5
             
Korkokulut ja muut rahoituskulut            
Kulut saman konsernin yhteisöille -1 990 357 -1 696 019 -603 866 -603 490 -216 948 -218 447
Muille -307 969 -384 881 -14 970 -19 512 -9 569 -9 191
             
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -6 499 731 -3 580 007 3 467 107 3 420 386 -1 104 612 -2 333 778
             
Tilinpäätössiirrot            
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)     -1 150 200 -3 415 000 -47 462  
Saadut / Annetut konserniavustukset 2 000 000   -2 270 400      
Tuloverot ed. tilikausilta   114 000        
Tuloverot   -273 518 -676 -1 140    
             
TILIKAUDEN VOITTO +/ TAPPIO - -4 499 731 -3 739 525 45 832 4 245 -1 152 075 -2 333 778