tyomaa

Urakointi

Tulosta sivu

Olennaiset tapahtumat vuonna 2017

Neve-urakointi

Urakointiliiketoiminta tuottaa sähköverkoston sekä vesihuollon rakentamisen, kunnossapidon ja käynnissäpidon palveluita konsernin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Urakointiliiketoimintaa täydentää logistiikkakeskus, jossa toimivat sähkö- ja vesihuoltoverkoston materiaalitarpeita palvelevat kaupintavarastot. Toimintakauden merkittävimpiä työkokonaisuuksia olivat Rovaniemen Verkko Oy:n ja Napapiirin Vesi Oy:n verkostojen rakentamis- ja kunnossapitotyö sekä vesihuoltolaitosten käynnissäpitotyö sekä näihin liittyvät vikakorjaukset. Rovaniemen kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen kanssa yhteistyö jatkui liikennevaloja sekä katuvalaistustöiden osalta. Vuoden jälkipuoliskolla aloitettiin sähköurakoinnin liiketoimintasiirron valmistelu yhteislappilaiseen verkonrakennusyhtiöön sekä vesihuoltourakoinnin liiketoiminnan siirron valmistelu Napapiirin Infra Osakeyhtiöön. Liiketoiminnan siirrot toteutettiin 1.1.2018.

Napapiirin Infra Oy

Yhtiön päätoimialana on katujen, vesihuollon, virkistys-, liikunta ja puistoalueiden sekä liikennealueiden rakentamisen, kunnossapidon ja ylläpidon palveluiden tuottaminen. Yhtiö tuottaa palvelunsa pääsääntöisesti Rovaniemen kaupunkikonsernille. Vuonna 2017 Rovaniemen Infra Oy liitettiin osaksi Napapiirin Energia ja Vesi -konsernia, ja yhtiön nimi muutettiin Napapiirin Infraksi. Yhtiön toiminta organisoitui toimintavuotena Rakentamisen ja kunnossapidon, Ympäristöpalveluiden sekä Hallinnon yksiköihin.


Rakentamisen ja kunnossapidon työohjelma toteutui palvelusopimuksen mukaisesti. Yksikön toiminnot keskitettiin Mäntyvaaran varikolle toimintavuoden aikana. Ympäristöpalvelut toteutti sille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet palvelusopimusten mukaisesti. Ympäristöpalveluiden toiminnot siirrettiin Ahjotien toimipisteeseen. Hallinnon saralla keskeisiä tapahtumia olivat liiketoiminnan vastaanottamiseen liittyvät valmistelut sekä ulkoiseen auditointiin valmistautuminen elokuusta lähtien. Napapiirin Infra Oy saavutti ISO 9001:2015 standardin mukaisen sertifiointikelpoisuuden loppuvuodesta. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui lokakuussa. Kristian Gullsten luovutti toimitusjohtajan tehtävät Anne Korhoselle 1.10.2017 alkaen.

Palvelutoiminnan kehittäminen

Neve-urakointi

Urakointiliiketoiminnan palveluita tuotteistettiin sekä sähkö- että vesihuoltourakoinnissa, uusia tuotteita olivat mm. aurinkosähkö, kaivomestari ja putkistojen linjasaneerauspalvelu. Urakointiliiketoiminnan henkilöstölle järjestettiin viestintäpäivä, jonka sisältöjä olivat markkinointi, myynti ja asiakaslähtöinen viestintä. Vuoden aikana aloitettiin myyntimahdollisuuksien, liidien, keräämiseen tähtäävän prosessin määrittely sekä kilpailutettiin CRM-ohjelmiston hankinta. Sähköverkon urakkatöitä suoritettiin Rovaniemen Verkko Oy:n lisäksi maakunnan verkkoyhtiöille, mm. Tornion laakson sähkölle että Tunturilapin verkot Oy:lle. Vesihuoltoverkoston töiden yksikköhinnoittelua jatkettiin, ja uusia yksikköhintoja otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Yksityiselle sektorille suunnattujen palveluiden markkinointia tehostettiin.

Napapiirin Infra Oy

Napapiirin Infran toimintavuosi oli haastava talouden näkökulmasta. Yhtiön tulos oli tappiollinen, siitäkin huolimatta, että palvelusopimusten ja työohjelmien mukaiset työt suoritettiin sekä lisäksi hoidettiin yksityisteiden, Saarenkylän ja Ylikylän katujen talvikunnossapito. Konekaluston korjaukset aiheuttivat budjetoimattomia kustannuksia. Investointeja ei tehty. Yhtiön strategiatyö aloitettiin, ja uusi strategia valmistui marraskuussa. Palveluiden tuotteistaminen käynnistettiin myös loppuvuodesta, ja tehtiin päätös myyntikoulutuksen aloittamisesta ja markkinointisuunnitelman laatimisesta.

Henkilöstö, koulutus ja osaamisen varmistus

Neve-urakointi

Toimintakauden päättyessä Urakointiliiketoiminnassa työskenteli vakituisessa työsuhteessa 59 henkilöä, joista 35 henkilöä vesihuoltourakoinnissa, 22 henkilöä sähköurakoinnissa ja 2 henkilöä logistiikkakeskuksessa. Määräaikaisena työskenteli 7 henkilöä. Kesäkaudelle palkattiin lisäksi määräaikaisia kausitekijöitä. Henkilöstön koulutus keskittyi lakisääteisiin koulutuksiin. Oppisopimuskoulutukset jatkuivat toimintavuoden aikana. Osaamista kehitettiin aktiivisesti myös erilaisiin täydennyskoulutuksin.

Napapiirin Infra Oy

Yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 75,8 henkilöä. Kausityöntekijöitä palkattiin ympäristöpalveluihin sekä rakentamisen ja kunnossapidon yksikköön. Palkkatuella työskenteleviä henkilöitä rekrytoitiin suunniteltu määrä yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Konsernin järjestämään esimiesvalmennukseen osallistui 13 esimiestä Infra Oy:stä. Oppisopimuskoulutusta suoritti 5 henkilö vuoden 2017 aikana. Henkilökunnan eläköityminen on yksi lähitulevaisuuden haasteista yhtiössä.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Napapiirin Infra Oy siirtyi Neve-konsernia tytäryhtiöksi vuonna 2017. Vesihuoltourakoinnin siirron valmistelu Infrayhtiöön aloitettiin alkusyksystä 2017. Sähköverkon urakoinnista tuli osa Ellappi Oy:tä. Liiketoimintasiirron myötä Infrayhtiö vastaanotti uutta liiketoimintaa ja organisaatiota uudistettiin sen mukaisesti. Yhtiön tulevaisuuden merkittäviä haasteita ovat töiden julkinen kilpailutus vuodesta 2019 alkaen ja siihen liittyvä kustannuskilpailukyvyn merkittävä parantamisen tarve. Yhtiö on valmistautunut avoimeen kilpailuun uudistamalla strategiaansa. Strategian mukaisesti yhtiö pyrkii parantamaan myynnin ja markkinoinnin osaamistaan, kustannuskilpailukykyään, tuotteitaan ja palveluitaan sekä henkilöstön kompetenssiin ja johtamiseen liittyvää osaamistaan.