vastavalo2 s2s

Tuotanto

Tulosta sivu

Napapiirin Energian ja Veden energiantuotanto perustuu pääsääntöisesti modernisoituun Suosiolan voimalaitosalueeseen. Tuotantoliiketoiminnassa 2017 vuodesta voidaan puhua rakentamisen vuodesta, jolloin konsernin investoinnit olivat suurimmat sitten 1995 vastapainevoimalaitosinvestoinnin. Voimalaitosalue laajeni noin 2 hehtaarilla vuoden 2017 alussa, joka osittain mahdollisti uudisinvestoinnit. Kehitysinvestointien läpivienti haastoi tuotantoliiketoiminnan organisaation kyvykkyyden toden teolla. Yhtä aikaa toteutettujen investointien yhteensovittaminen vaati huolellista valmistautumista ja suunnittelua koko liiketoiminnan henkilöstöltä.


Alueturvallisuuden varmistamiseksi solmitut palveluratkaisut vaativat myös uudistusta voimalaitosalueen laajentumisen osalta. Uudet alueet aidattiin sekä portit siirrettiin palvelemaan kokonaisuutta paremmin hankittujen alueiden reunoille. Polttoainelogistiikan uudistaminen vaati uuden porttiympäristön polttoaineliikenteelle, henkilöstöliikenteelle hankittiin uusi pyöröportti ja urakoitsijoiden paikoitus järjestettiin voimalaitosalueen ulkopuolelle. Kulunhallinta ja verottajan tiedonantovelvollisuus vaativat uudistusta Suosiolan voimalaitosalueen kulunhallintaan, jotka toteutettiin nopealla aikataululla ennen työmaiden alkamista. Samassa yhteydessä alueen kameravalvontaa laajennettiin. Voimalaitosalueella oli kesän ja syksyn aikana kolme päätyömaata, joiden turvallisuusjohtamisesta vastasi tilaaja. Tuotantoliiketoiminnan projektit ja kesärevisio toteutettiin ilman tapaturmia ja ennakoivien havaintojen määrä liiketoiminnassa oli ennätykselliset 195 kappaletta (45 % koko konsernin ilmoitusten määrästä). Turvallisuuden päätavoitteet saavutettiin työmaiden ja projektien riskien arvioinneilla, TR-kierroksilla ja jatkuvalla työmaiden määrätietoisella turvallisuusjohtamisella.


Tuotantoliiketoiminnan investoinnit kohosivat vuonna 2017 yli 17 miljoonaan euroon. Yksi merkittävimmistä investoinneista kohdistui maa-alueiden hankintaan, joka edelleen mahdollisti koko polttoainelogistiikan uudistamisen sekä olemassa olevista polttoaineenkuljettimista erotetun automaattisen polttoaineen näytteenottorobotin investoinnin. Näytteenottohallin ja logistiikan maanrakennus etenivät suunnitelmallisesti tuotannolliseen käyttöön ja laskutusperusteiseksi koneellisesti otetut polttoainenäytteet siirtyivät vuoden 2018 vaihteessa. Koneellisella näytteenotolla myös näytteenoton turvallisuus paranee merkittävästi, koska purkumontun ritilöiden yhteydessä tapahtuvasta manuaalisesta näytteenotosta voitiin luopua. Vuoden merkittävin investointi kohdistui vesikattilalaitoksen uudistamiseen, sen toisen vaiheen läpivientiin. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 kattilalaitoksen kaukolämmönvaihdin sekä sähkösuodattimen jälkeiset osat uudistettiin sekä savukaasupesuriin tehtiin tehonkorostus. Investointipäätös uudesta kattilalaitoksesta tehtiin marraskuussa 2016, jonka jälkeen hanke eteni julkisen hankintamenettelyn kautta hankintasopimuksen allekirjoitukseen tammikuussa 2017. Uuden kattilan painerungon asennustyöt alkoivat jo syyskuussa, joten projektinläpimeno ei mahdollistanut poikkeamien eskaloitumista toteutuksen aikana. Vanha kattilalaitos purettiin kesän kaukolämmöntuotantojakson jälkeen elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen alkoivat perustusten rakentaminen sekä kattilan teräsrungon korottaminen. Painerungon asennustyöt pääsivät alkamaan syyskuun viimeisellä viikolla. Painerungon varustelusta, koekäytöistä päästiin etenemään suunnitelmallisesti jatkuvan tuotannollisen käytön aloittamiseen joulukuun 9. päivä, 3 päivää suunniteltua tuotannollisen käytön aloittamista aikaisemmin. Tilaajan johtama kattilaprojekti onnistui kokonaistavoitteisiin nähden erinomaisesti ja tämä projekti nosti edelleen liiketoiminnan henkilöstön kyvykkyyttä suurempienkin projektien läpiviennin osa-alueella.


Tuotantoliiketoiminnan muut investoinnit kohdistuivat kp-turbiinin revisioon, uuden muuntamon hankintaan sekä operatiivisiin korvausinvestointeihin. Korvausinvestoinneista suurimmat kohdistuivat voimakattilan höyrystimen osien uusintaan sekä tulipesän muihin korjaustöihin. Energiatehokkuutta parantavana investointina voidaan mainita voimakattilan valaisinsaneeraus, jossa vanhat loisteputket vaihdettiin nykyaikaisiin älykkäästi ohjattuihin LED-valoihin. Uudistuksen yhteydessä valaistuksen tasoa saatiin nostettua, joka osaltaan parantaa myös työturvallisuutta koko kattilalaitoksella. Energiatiedonhallintaan investoidun uuden ONCE polttoainetietojärjestelmän myötä energiatietojen hallintaa ja raportointia voidaan automatisoida tulevaisuudessa.


Konsernin lämmöntuotanto oli 2017 vuonna 553GWh tasolla, joka oli hieman budjetoitua parempi. Kotimaisen kiinteänpolttoaineen kapasiteetin käytettävyys oli koko vuoden erinomaisella tasolla. Voimakattilan tuotannon käynnistyksen yhteydessä vuotanut päähöyryventtiili jouduttiin avaamaan vuodon takia. Vuoden 2016 – 2017 vaihteessa sattunut Kp-turbiinin vaihteiston hampaan murtuminen vaikutti sähkötuotannon volyymiin, joka jäi 35GWh budjetoidusta 140GWh tasosta. Myös syyskaudella vastapainesähköntuotantoa rajoitti kp-turbiinin värähtelyongelmat, jotka saatiin pääosin ratkaistua loppu syksyn aikana.

tuontatokuva1

Lämmöntuotanto 1.1. - 31.12.2017

 

Neve konsernin kokonaispolttoaineen käyttö oli tasolla 700 GWh (706 GWh), josta puun osuus nousi edelleen tasolle 58,4 % (57,1 %). Öljyjakeiden käyttö konsernissa oli maltillisella tasolla 1,2 % (1,5 %) kokonaispolttoaineen käytöstä. Konserni luopui raskaanpolttoöljyn käytöstä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Savukaasupesuri tuotti kantaverkon kaukolämmöstä 21,4 % (19 %), joka vastaa noin 130GWh (123 GWh) leikkausta polttoaineen käyttöön. Savukaasupesurilla tuotettua kaukolämpöä on saatu nostettua 2016 vuonna tehdyn tehonkorotuksen ja kaukolämpöverkon tarkemman menolämpötilan säädön vaikutuksesta. Menolämpötilan säätö vaikuttaa oleellisesti kaukolämpöverkon paluuveden lämpötilaan, joka nostaa savukaasupesurin kaukolämpövaihtimen asteisuutta. Ranuan Bioenergia Oy:n turvetuotanto Aitamaantaussuolla päästiin aloittamaan kesäkuun 10.päivä, noin kuukausi normaalia myöhemmin. Aitamaantaussuolla 2017 vuosi oli ensimmäinen tuotantovuosi ja vielä keväällä suolla tehtiin kunnnostustöitä kesän tuotannon aloittamista silmällä pitäen. Ensimmäisenä toimintavuotena nostettu turve oli laadukasta sateisesta kesästä huolimatta ja nostettu turvemäärä nousi noin 30 GWh tasolle.

 

tuontatokuva2
Napapiirin Energia ja Vesi konsernin polttoaineen käytön kehittyminen

 

CHP-tuotantolaitoksen revisio toteutettiin turbiinirevision kanssa normaalia nopeammalla aikataululla vesikattilaprojektin uudistamisen takia. Revision hallinta onnistui käynnissäpito-organisaatiolta kokonaisuutena hyvin. Lämpimän sään ja sähköntuotannon ongelmien takia apujäähdytintä jouduttiin käyttämään noin 4 GWh verran elo – syyskuun aikana.
Ydinprosessien kehitystyötä jatkettiin edelleen liiketoiminnassa määrätietoisesti. Laitehierarkian luomisen jälkeen tuotantokoneistolle tehtiin kriittisyysluokittelu, ennakkohuoltoreittien määrittelyt ja reittikuvaukset, jotka otettiin käyttöön kesän jälkeen. Uusi työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön myös kumppaneiden operatiivisessa ohjauksessa lämpökeskuksilla. Kehittyneiden ja yhdistettyjen toimintatapojen myötä tuotantokoneiston toimintavarmuutta voidaan edelleen tulevaisuudessa nostaa. Toimintamallien uudistaminen luo myös pohjan jatkuvalle parantamiselle tuotantokoneiston käynnissäpidon osalta.